video of the year

Gitchi gitchi ya ya da da (hey, hey, hey)
Gitchi gitchi ya ya hee (hee oh)
Mocca chocolata ya ya (oh yeah)
Creole Lady Marmalade (ohh)
Voulez-vous coucher avec moi,cçe soir (oh oh)
Voulez-vous coucher avec moi (yeah, yeah, yeah, yeah)