video of the year

Gitchi gitchi ya ya da da (da, da, yeah)
Gitchi gitchi ya ya hee (ooh yeah, yeah)
Mocca chocolata ya ya (yeah, yeah)
Creole Lady Marmalade, uh
Voulez-vous coucher avec moi, ce soir (ce soir)
Voulez-vous coucher avec moi (ohh)